யாருக்காக 20 வருடம் ஜெயிலில் இருந்தேன் ? – கண்களை கலங்க வைக்கும் பேச்சு

 யாருக்காக 20 வருடம் ஜெயிலில் இருந்தேன் ? – கண்களை கலங்க வைக்கும் பேச்சு

அட பாவிங்களா இப்படி ஒரு தலைவன் சமுதாயத்க்திற்க்கு கிடடத்தது தேவேந்திர குலத்தின் வரமடா முழுவதும் கேள் கண்களை கலங்க வைக்கும் பேச்சு

ஜான்பாண்டியன் பற்றி தெரியாத சில பதறுகள் தெரிந்து கொள்ளட்டும்

ஜான் பாண்டியன் என்னும் முன்னோடி நெருஞ்சி முள்ளின் மேல் நடக்கும் போது எவனாடா கூட இருந்தான் ….

Share It